Regulamin sprzedaży usług szkoleniowych za pośrednictwem Sklepu „pibz.pl”

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług szkoleniowych, świadczonych przez pibz.pl za pośrednictwem Internetu i platformy edukacyjnej kurs.pibz.pl.

Definicje zawarte w regulaminie

Następujące pojęcia stosowane w Regulaminie (oraz innych dokumentach wytworzonych przez Administratora, jeśli z tych dokumentów nie wynika nic innego) mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – Firma Dominik Sajdak, zarejestrowana pod adresem ul. Murawa 37a/23, 61-655 Poznań, NIP 972-092-82-61, REGON 570866732.
 2. Sklep – serwis internetowy sprzedażowy pod adresem pibz.pl.
 3. Serwis – serwis internetowy – plaforma edukacyjna pod adresem „kurs.pibz.pl”.
 4. Szkolenie – Usługa szkoleniowa organizowana poprzez Serwis przez Administratora.
 5. Oferta Szkoleń – lista szkoleń możliwych do przeprowadzenia przez Administratora w danym czasie, zamieszczona w serwisie pibz.pl.
 6. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Użytkownika, za pośrednictwem formularza online dostępnego w Sklepie w przedmiocie wyrażenia woli uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Uczestnik szkolenia – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem lub osoba fizyczna wskazana przez Użytkownika, która będzie uczestniczyć w Szkoleniu.
 8. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (w szczególności instytucja) składająca Zamówienie.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną składającą Zamówienie, które nie jest bezpośrednio związane z jego działalnością zawodową.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do usług świadczonych przez Administratora w postaci organizowania i przeprowadzenia szkoleń oferowanych za pośrednictwem strony pibz.pl.
 2. Regulamin określa warunki i rodzaje świadczenia usług przez Administratora, warunki zawierania umów, zasady ochrony danych osobowych, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Użytkownik zawierający z Administratorem umowę za pośrednictwem strony .pl lub w inny sposób (przy pomocy innych środków technicznych, w szczególności poprzez e-mail) zobowiązany jest zaakceptować Regulamin oraz zobowiązuje się przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz oświadcza, że będzie stosował się do poniższych zasad:
 • Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta na platformie szkoleniowej innym osobom.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do Serwisu.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby powodować destabilizację działania Serwisu, bądź mogących w jakikolwiek sposób utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom.
 • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Administratora lub pobierających z nich dane.
 • Warunkiem zawarcia umowy jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Zakup szkolenia/ zawarcie umowy

 1. Zamówienia składane są przez Użytkownika poprzez Serwis pibz.pl.
 2. W wykazie szkoleń znajduje się lista szkoleń możliwych do zorganizowania i przeprowadzenia przez Administratora. Przy każdej pozycji Wykazu określane są dane precyzujące przedmiot Szkolenia (ofertę szkolenia).
 3. Ceny Szkoleń ujawnione w Ofercie Szkoleń wyrażane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Administrator ma prawo zmieniać treść Ofert Szkoleń oraz ich poszczególne elementy (w szczególności cenę, program oraz sposób realizacji Szkolenia) bez uprzedzenia, w każdym czasie. Nie dotyczy to jednak Zamówień, których złożenie zostało potwierdzone przez Administratora.
 5. Użytkownik może składać Zamówienia w każdym czasie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 6. Zawarcie umowy o przeprowadzenie Szkolenia następuje poprzez złożenie Zamówienia przez Użytkownika w sposób określony Regulaminem i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Administratora.
 7. Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza online właściwego dla danego Szkolenia zamieszczonego w Ofertach szkoleń i wysłanie wypełnionego formularza poprzez kliknięcie w pole „Kupuję i płacę”.
 8. Administrator dopuszcza następujące metody płatności:

– Zapłata za pośrednictwem płatności on-line realizowana za pomocą serwisu.

 1. Zamówienie nieopłacone w czasie podanym przy przyjmowaniu zlecenia zostaje automatycznie anulowane. Użytkownik powinien dokonać dokładnego sprawdzenia prawidłowości danych wskazywanych podczas przeprowadzonej transakcji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia oraz za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik – w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia – otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość Administratora potwierdzającą złożenie Zamówienia. Administrator zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia złożenia Zamówienia w terminie 5 dni oznacza, iż Zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty Administrator przesyła Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail szczegóły dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu oraz jeśli została zamówiona, fakturę VAT. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT.

Realizacja szkoleń

 1. Szkolenia poprzez Serwis prowadzone są w ramach e-kursów na platformie szkoleniowej kurs.pibz.pl
 2. Terminy, miejsce oraz szczegóły uczestnictwa w szkoleniu zamkniętym przesyłane zostaną przez Administratora Użytkownikowi po dokonaniu przez Niego zgłoszenia i potwierdzenia szkolenia. Po opłaceniu zamówienia Administrator wysyła dane dostępowe do zakupionego zamówienia.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik wykupił Szkolenie na rzecz osób trzecich (Uczestników szkolenia niebędących Użytkownikiem), Użytkownik zobowiązuje się przekazać Administratorowi ich listę najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia.
 4. Dostęp do Szkoleń online możliwy jest jedynie w za pośrednictwem strony internetowej służącej do realizacji Szkolenia prowadzonej za pośrednictwem Serwisu wskazanego przez Administratora.
 5. Wszelkie prawa autorskie do Szkoleń oraz materiałów edukacyjnych wykorzystywanych przy prowadzeniu Szkolenia stanowią własność Administratora. Uczestnik szkolenia nie ma prawa do utrwalania, kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania, a ma prawo z nich korzystać jedynie na potrzeby Szkolenia w zakresie określonym przez prowadzącego szkolenie i/lub Administratora.
 6. Administrator ma prawo zablokować Uczestnikowi szkolenia dostęp do Szkolenia online lub odmówić wykonania Szkolenia na rzecz Uczestnika szkolenia w przypadku naruszania przez niego postanowień Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszania postanowień pkt. 7.

 Wymagania techniczne

Składanie Zamówień możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych urządzenia komputerowego w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera oraz sprawnego łącza internetowego.

 Odstąpienie od Zamówionego szkolenia

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o przeprowadzenie szkolenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia Zamówienia i przed skorzystaniem z Usługi. Formularz o odstąpieniu może być przesłany mailem na adres: kontakt@pibz.pl; formularz o odstąpieniu nie wymaga podania przyczyny.
 2. Formularz odstąpienia od umowy stanowi Załącznik  nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku, gdyby Użytkownik będący Konsumentem przed dniem złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dokonał jakiejkolwiek płatności na rzecz Administratora, zapłata ta zostanie mu zwrócona niezwłocznie (nie dalej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu) na wskazany przez niego rachunek bankowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę (Szkolenie) za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem Szkolenia, że po spełnieniu Szkolenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy.

Proces reklamacyjny

 1. Administrator zobowiązuje się wykonać Szkolenie zgodnie z umową, w sposób jakościowy i rzetelny.
 2. Reklamacje odnośnie sposobu wykonania Szkolenia Użytkownik ma prawo składać w formie e-mail na adres kontakt@pibz.pl.
 3. Administrator zobowiązany jest w terminie 14 dni ustosunkować się do otrzymanej reklamacji. Informacja, co do wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana w formie e-mail Użytkownika.
 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Administrator, w zależności od rodzaju i zakresu nienależytego wykonania Szkolenia, może:

– Zaproponować obniżenie ceny, o kwotę proporcjonalną do zakresu, w jakim Szkolenie nie zostało przeprowadzone lub zostało przeprowadzone nienależycie lub,

– Zaproponować ponowne przeprowadzenie Szkolenia w zakresie, w jakim nie zostało przeprowadzone lub zostało przeprowadzone nienależycie – na własny koszt, w terminie ustalonym przez strony lub,

– Zaproponować zwrot całości przez Użytkownika zapłaconej ceny Szkolenia.

Ochrona danych osobowych –RODO

Ochronę danych osobowych, zasady zbierania danych przy użyciu plików cookies i inne kwestie istotne dla prywatności w ramach działań Użytkownika związanych ze zgłoszeniem, przeprowadzaniem egzaminów certyfikacyjnych, szkoleń jak też z działaniem strony internetowej pibz.pl oraz kurs.pibz.pl, określa POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU https://pibz.pl/polityka-prywatnosci/

Zasady odpowiedzialności

 1. Administrator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które Administrator nie odpowiada.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników Serwisu. Na wniosek Użytkownika Serwisu lub osoby trzeciej, mającego uzasadnione zastrzeżenia do treści komentarza, Administrator może podjąć decyzję o usunięciu komentarza.
 3. Użytkownik Serwisu ponosi wszelką odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści.
 4. Oferujący ponosi odpowiedzialność za produkty lub usługi prezentowane przez niego w Serwisie.
 5. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności w wypadkach określonych w art. art. 12, 13 i 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2020 r.
 2. Złożenie Zamówienia oznacza akceptację warunków Regulaminu.
 3. Wszelka korespondencja do Administratora powinna być kierowana w postaci elektronicznej (e-mail) na adres kontakt@pibz.pl
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Miejscowość, data

Adresat: Firma Dominik Sajdak, ul.Murawa 37a/23,61-655 Poznań, email:kontakt@pibz.pl

Ja …………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi………………………………

Data zawarcia umowy …………………………..

Imię i nazwisko konsumenta …………………….

Adres konsumenta ………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków ……………………………….